PRO POŘADATELE

Místo pro kapelu minimum 4m x 3m

El.přívod: 2 x 230V 16A jistič (zvuk, světla) nebo 1x380V

Seznam skladeb (pro účely nahlášení OSA).

Ochranný svaz autorský (dále OSA) je podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.,  prováděcích předpisů,  mezinárodních dohod a smluv o zastupování,  pověřen udílet souhlas k užití veškerého chráněného repertoáru domácích a zahraničních autorů. Pořadatel veřejné hudební produkce má nejméně 10 dnů před akcí toto veřejné vystoupení ohlásit na OSA, vyžádat si svolení k užití hudebních děl a za užití zaplatit autorský provozovací honorář. Poplatky společnosti OSA za veřejné vystoupení hradí pořadatel akce a nikoliv hudební skupina.  Neveřejná vystoupení (uzavřená společnost bez výběru vstupného – např. svatby, soukromé oslavy apod.) jsou od těchto poplatků osvobozena.